Dobby V Type Bearing
ID : 6
VPR No. : 416
Art No. :