Dobby Latch Spring
ID : 12
VPR No. : 422
Art No. : Staubli Dobby 2665